Haiyanga salina (Meyers) K.L. Pang & E.B.G. Jones 2008

Name code in TaiBNET: 421473

Distribution

世界分佈為巴哈馬、貝里斯、哥倫比亞、香港、印度、賴比瑞亞、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、千里達及托巴哥共和國、南非、台灣、泰國、美國。台灣分佈為磯崎 (花蓮縣)、金門、金山 (新北市)、和美 (新北市)、新屋、瑞濱 (新北市)、龍洞 (新北市)、南亞 (新北市)、國立台灣海洋大學(基隆市)、八嗡嗡 (花蓮縣)、三仙台 (台東縣)、淡水、頭城 (宜蘭縣)、東北角 (新北市)、鹽寮 (花蓮縣)、鶯歌石 (宜蘭縣)。

郭聖育, 臺灣海洋大學海洋真菌研究室, CC BY-NC

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Antennospora salina (Meyers) Yusoff, E.B.G. Jones & S.T. Moss 1994 (synonym)
  • Arenariomyces salinus Meyers 1957 (synonym)
  • Halosphaeria salina (Meyers) Kohlm. 1972 (synonym)
  • Remispora salina (Meyers) Kohlm. 1968 (synonym)

Quote Link

Haiyanga salina (Meyers) K.L. Pang & E.B.G. Jones 2008  《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://www.taibif.tw/en/namecode/421473