{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/312904","name":"Acropora valenciennesi (Milne Edwards & Haime, 1860)","name_zhtw":"\u83ef\u502b\u8ef8\u5b54\u73ca\u745a","hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Cnidaria","class":"Hexacorallia","order":"Scleractinia","family":"Acroporidae","genus":"Acropora","species":"Acropora valenciennesi (Milne Edwards & Haime, 1860)"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/312904#test_sarnia_view"},"images":[],"description":"\u73ca\u745a\u9ad4\u70ba\u5206\u679d\u5f62\uff0c\u5206\u679d\u76f8\u7576\u5206\u6563\uff0c\u7531\u5927\u800c\u958b\u653e\u7684\u5206\u679d\u69cb\u6210\uff0c\u5206\u679d\u5411\u4e0a\u5f4e\u66f2\uff0c\u5916\u8868\u5e38\u5448\u684c\u9762\u5f62\u3002\u8ef8\u73ca\u745a\u5b54\u7684\u5916\u5f91\u70ba2.0~3.5 mm\uff0c\u5167\u5f91\u70ba0.8~1.5 mm\uff0c\u9694\u7247\u4e8c\u74b0\u3002\u5074\u73ca\u745a\u5b54\u70ba\u7ba1\u72c0\uff0c\u958b\u53e3\u5713\u5f62\u6216\u9f3b\u5f62\uff0c\u5927\u5c0f\u4e00\u81f4\uff0c\u5206\u5e03\u5747\u52fb\uff0c\u5171\u9aa8\u7db2\u72c0\uff0c\u7121\u5c0f\u523a\u3002\u751f\u6d3b\u7fa4\u9ad4\u5448\u9ec3\u8910\u6216\u8910\u8272\uff0c\u5206\u679d\u5c16\u7aef\u6de1\u85cd\u6216\u6de1\u7da0\u8272\u3002\u751f\u6b96\u578b\u5f0f\u70ba\u96cc\u96c4\u540c\u9ad4\u3001\u6392\u653e\u578b\u3002","author":"\u6234\u660c\u9cf3","provider":"\u81fa\u7063\u751f\u547d\u5927\u767e\u79d1","license":"CC BY-NC"}