{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/312912","name":"Astreopora moretonensis Veron & Wallace, 1984","name_zhtw":"\u9ed8\u723e\u6566\u661f\u5b54\u73ca\u745a","hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Cnidaria","class":"Hexacorallia","order":"Scleractinia","family":"Acroporidae","genus":"Astreopora","species":"Astreopora moretonensis Veron & Wallace, 1984"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/312912#test_sarnia_view"},"images":[]}