{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/417147","name":"Xarifia serrata Humes, 1962","name_zhtw":null,"hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Arthropoda","class":"Maxillopoda","order":"Poecilostomatoida","family":"Xarifiidae","genus":"Xarifia","species":"Xarifia serrata Humes, 1962"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/417147#test_sarnia_view"},"images":[]}