{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/419089","name":"Veigaia hohuanshanensis Tseng 1994","name_zhtw":null,"hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Arthropoda","class":"Arachnida","order":"Mesostigmata","family":"Veigaiidae","genus":"Veigaia","species":"Veigaia hohuanshanensis Tseng 1994"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/419089#test_sarnia_view"},"images":[]}