{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/427489","name":"Acropora abrotanoides (Lamarck, 1816)","name_zhtw":null,"hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Cnidaria","class":"Hexacorallia","order":"Scleractinia","family":"Acroporidae","genus":"Acropora","species":"Acropora abrotanoides (Lamarck, 1816)"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/427489#test_sarnia_view"},"images":[],"description":"\u73ca\u745a\u9ad4\u7531\u6c34\u5e73\u5ef6\u5c55\u7684\u7c97\u5927\u5206\u679d\u69cb\u6210\uff0c\u5206\u679d\u5e38\u7652\u5408\u5728\u4e00\u8d77\uff0c\u4e26\u5728\u8fd1\u9802\u7aef\u8655\u9577\u51fa\u8a31\u591a\u5c0f\u5206\u679d\uff0c\u7fa4\u9ad4\u5916\u5f62\u7c97\u7cd9\uff0c\u8ef8\u73ca\u745a\u5b54\u5916\u570d\u76f4\u5f91\u7d042.0~2.5 mm\uff0c\u5167\u5f91\u7d041.0 mm\uff0c\u9694\u7247\u4e8c\u74b0\uff1b\u5074\u73ca\u745a\u5b54\u6709\u7a81\u51fa\u7684\u9577\u7ba1\u72c0\u548c\u4f4e\u4f0f\u4e8c\u7a2e\u5f62\u614b\uff0c\u9577\u7ba1\u72c0\u7684\u5074\u73ca\u745a\u5b54\u958b\u53e3\u4e8c\u5206\uff1b\u5171\u9aa8\u70ba\u808b\u7247\u5ef6\u4f38\u6216\u7db2\u72c0\u3002\u751f\u6d3b\u7fa4\u9ad4\u5448\u8910\u6216\u7d05\u8910\u8272\uff0c\u751f\u6b96\u578b\u5f0f\u70ba\u96cc\u96c4\u540c\u9ad4\u3001\u6392\u653e\u578b\u3002","author":"\u6234\u660c\u9cf3","provider":"\u81fa\u7063\u751f\u547d\u5927\u767e\u79d1","license":"CC BY-NC"}