{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/428104","name":"Leptoria irregularis Veron, 1990","name_zhtw":null,"hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Cnidaria","class":"Hexacorallia","order":"Scleractinia","family":"Merulinidae","genus":"Leptoria","species":"Leptoria irregularis Veron, 1990"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/428104#test_sarnia_view"},"images":[]}