Parus minor commixtus (Swinhoe, 1868) 白頰山雀

常見俗名: 白頰山雀, 日本山雀
臺灣物種名錄編號: 430648
張俊德,  CC BY-NC-ND
張俊德,  CC BY-NC-ND
李豐曉,  CC BY-NC

地理分布

廣泛分布於歐亞兩大洲及非洲西北部。台灣曾出現於台北野柳、北投、淡水、新竹觀霧、苗栗觀霧大鹿林道、台中谷關、嘉義阿里山、高雄旗津旗后山、台東南橫等地。

劉小如, 臺灣鳥類誌, CC BY-NC-SA

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

同物異名

  • Parus cinereus commixtus (Swinhoe, 1868) (synonym)

棲地生態

通常利用樹林類型的棲地,包括公園、行道樹等環境。

劉小如, 臺灣鳥類誌, CC BY-NC-SA

文獻

TaiEOL Biodiversity Library

引用格式

Parus minor commixtus (Swinhoe, 1868)  白頰山雀《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://www.taibif.tw/zh/namecode/430648