{"permalink":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/433092","name":"Ladomedaeus serratus (Sakai, 1965)","name_zhtw":null,"hierarchy":{"kingdom":"Animalia","phylum":"Arthropoda","class":"Malacostraca","order":"Decapoda","family":"Xanthidae","genus":"Ladomedaeus","species":"Ladomedaeus serratus (Sakai, 1965)"},"distribution":{"download":"http:\/\/www.taibif.tw\/zh\/namecode\/433092#test_sarnia_view"},"images":[]}